Regulamin

REGULAMIN WWW.PIF24.PL

§ 1
Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.pif24.pl
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2
Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
Regulamin – niniejszy Regulamin www.pif24.pl stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez pif24.pl na rzecz Użytkowników.
Serwis – serwis internetowy znajdujący się w domenie pif24.pl, a także w subdomenach i na podstronach tego serwisu.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa  przyznaje zdolność prawną, składająca zlecenie
Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu,
Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
Wydawca – PIF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

§ 3
Rejestracja w Serwisie, dane osobowe i likwidacja Konta Użytkownika.

1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia telefonicznie oraz zapłatę ceny za wybrany pakiet Wydawcy.
2. Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Użytkownika.
3. Wydawca potwierdzi przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie do Użytkownika faktury proforma na adres e-mail Użytkownika lub podany przez niego fax lub poprzez wystawienie faktury VAT.
4. Do chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Użytkownika, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 kodeksu cywilnego.
5. Wydawca może odmówić przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
6. Użytkownik może dokonać zmiany opublikowanych w pif24.pl informacji poprzez Panel Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe po udostępnieniu Użytkownikowi takiej możliwości przez Wydawcę.
7. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez Wydawcę w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu, a także w usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Wydawcy, a nadto w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Wydawcy), zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy informacji o charakterze handlowym.
8. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić pocztą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres Wydawcy, które to adresy zostały wskazane powyżej w niniejszym Regulaminie.
9. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych Wydawcy, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe. W przypadku odwołania zgody, przed końcem okresu abonamentowego, opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
10. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta z Serwisu. Żądanie należy skierować do Wydawcy pisemnie pocztą polską na adres Wydawcy określony powyżej w niniejszym Regulaminie.
11. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe.
12. W przypadku rezygnacji z usług Wydawcy lub usunięcia konta przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
13. Wszelkie wysłane przez Użytkownika zawiadomienia, w szczególności o wypowiedzeniu umowy lub likwidacji konta, uważa się za skutecznie doręczone Wydawcy, jeżeli zostaną sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i dostarczone Wydawcy pocztą listem poleconym lub osobiście na adres Wydawcy podany powyższej w treści regulaminu.

§ 4
Opłaty abonamentowe, okres abonamentowy.

1. Formularz zgłoszeniowy indywidualnie określa okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone Użytkownikowi przez Wydawcę usługi.
2. Na doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT będzie podana informacja dotycząca okresu publikacyjnego – okresu abonamentowego. Okres abonamentowy (publikacyjny) liczony jest od chwili potwierdzenia przez Użytkownika, że doszło do przyjęcia zgłoszenia przez Wydawcę.
3. Wydawca skontaktuje się z Użytkownikiem, przed upływem okresu abonamentowego, w celu potwierdzenia chęci i potrzeby kontynuacji wzajemnej współpracy i wydłużenia okresu abonamentowego.
4. Dokonanie przez Użytkownika zapłaty opłaty abonamentowej będzie skutkować przedłużeniem okresu abonamentowego proporcjonalnie do wysokości uiszczonej opłaty abonamentowej.
5. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi o wskaźnik inflacji bez informowania o tej zmianie Użytkownika. Zmiana może nastąpić raz w roku o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym zmianę.
7. Użytkownikowi zapewniono dwa rodzaje – sposoby płatności opłaty abonamentowej. Wyboru dokonuje Użytkownik.
Płatności należy dokonać:
1. w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Użytkownikowi faktury proforma na podany w tej fakturze numer rachunku bankowego
Wydawcy.
 Doręczenie następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail wraz z załącznikiem w postaci w/w faktury proforma.
 W terminie kolejnych 7 dni roboczych, licząc od dnia odnotowania na koncie Wydawcy opłaty abonamentowej, Wydawca wystawi fakturę VAT i wyśle ją na podany przez Użytkownika adres.
2. do rąk kuriera, który doręczy Użytkownikowi wystawioną przez Wydawcę fakturę VAT.

§ 5
Uprawnienia, obowiązki.

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Użytkownika ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu pif24.pl, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Wydawcę.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikające ze zlecenia powstałe na skutek siły wyższej.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do pif24.pl w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Wydawcy.
4. Brak dostępu do serwisu pif24.pl przekraczający 48 godzin upoważnia Użytkownika do zgłoszenia żądania o przedłużenie okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi. Zgłoszenia należy dokonać Wydawcy pisemnie pod rygorem nieważności na adres e-mail Wydawcy podany powyżej w treści regulaminu.
5. Wydawca samodzielnie decyduje o zawartości pif24.pl i ogólnym wyglądzie prezentacji publikowanych informacji.
6. Wydawca odmówi publikacji treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
7. Wydawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usługi wobec Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.

§ 6
Reklamacje.

1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Wydawcy określony powyżej w niniejszym Regulaminie.
2. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w treści reklamacji lub podany przez Użytkownika adres e-mail.
3. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.
4. Użytkownik obowiązany jest zawiadomić Wydawcę o niewyemitowaniu lub niewłaściwym wyemitowaniu zlecenia z winy Wydawcy w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia przez Wydawcę zlecenia. Zawiadomienie należy wysłać pocztą – listem poleconym na adres Wydawcy wskazany powyżej w treści Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany powyżej w treści Regulaminu
5. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niewyemitowania lub niewłaściwego wyemitowaniu zlecenia przez Użytkownika, jeżeli nie zawiadomi Wydawcy w terminie wskazanym w § 6 ust. 4 lub będzie opóźniać się z zapłatą za zlecenie.

§ 7
Zmiany w Regulaminie.

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj. następujących: zmiana przepisów prawa, z której będzie wynikało, że określone postanowienie Regulaminu jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, zmiana funkcjonalności Serwisu, której celem jest ułatwienie Użytkownikom korzystania z usług, a zmiana ta będzie wymagała zmiany Regulaminu lub wprowadzenie nowych funkcji Serwisu, które wymagają zmiany Regulaminu, jak również uzasadniona technologicznie zmiana funkcjonalności lub wprowadzenie nowej funkcjonalności, których celem jest usprawnienie działania Serwisu i które wymagają zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą dokonane w zakresie uzasadnionym przyczyną ich dokonania.
2. O każdej zmianie Regulaminu Wydawca powiadomi Użytkowników zamieszczając ją na 1 tydzień przed wejściem w życie zmian, na stronach Serwisu, na których publikowany był Regulamin w wersji obowiązującej przed dokonaniem zmian.
3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków regulaminu przez Użytkownika, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

§ 8
Postanowienia końcowe.

1. Przeniesienie przez Użytkownika na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu na to pisemnej zgody Wydawcy pod rygorem nieważności.
2. Dowodem na wzajemne ustalenia stron są faktura VAT oraz Regulamin. Pomiędzy stronami nie ma żadnych innych ustaleń lub warunków.
3. Zmiana wzajemnych ustaleń wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zamianie adresu. Informacja powinna zostać wysłana na adres e-mail należący odpowiednio do Użytkownika lub Wydawcy.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.